Skip to main content

Månadsarvode – allmänna villkor ver 2022.1

Dessa allmänna tjänstevillkor gäller mellan Block Revisionsbyrå AB, 556935-9457 (”Block”) och den part (”Kunden”) som beställt Blocks tjänst Månadsarvode. 

Allmänt om månadsarvode
Historiskt har vi alltid tagit betalt för arbetad timme. Det har varit ett otryggt och för er som kund svårbegripligt sätt att ta betalt. Vi får ofta frågor om varför det tagit 6,5 timmar denna månad då det tagit 5 timmar månaden innan. Det är tyvärr så att vi arbetar med människor och olika människor gör samma saker olika snabbt och olika effektivt vid olika tillfällen. En fördel för er som kund är därför att ni betalar ett månadsarvode som vi räknar fram utifrån ert företags storlek, arbetssätt, komplexitet och hur mycket av er redovisning vi hjälper er med.
Vi strävar efter att ge er en trygg och bra redovisning med bra rapportering så ni hela tiden med er redovisning som grund kan ta bra ekonomiska beslut.

Tidsperiod för månadsarvode
Arvodet gäller för vår tid från 1 januari-31 december. Det ingår ett bokslut under tidsperioden. Har Kunden månadsarvode 2022 är det alltså normalt bokslutet för räkenskapsår som avslutas 2021-12-31 som ingår i månadsarvodet eftersom Block oftast utför det arbetet under 2022. För tidiga bokslutsmånader 1-8 ingår oftast dessa i månadsarvodet.
När ni börjar med månadsarvode faktureras tiden ut för nedlagt arbete fram till ett månadsslut oftast december. Därefter ingår all tid för de tjänster som vi kommit överens om eller som ni som kund brukar köpa i det bedömda månadsarvodet.
Vi gör en preliminär bedömning av vad ert månadsarvode blir. Detta debiteras i början av varje månad under ett års tid. I normalfallet är det ert fasta arvode för de tjänster ni brukar köpa.  

Första perioden med månadsarvode
Ibland är det svårt att bestämma ett månadsarvode. Oftast är det så när uppdraget är nytt för oss. Blir Blocks arbetsinsats eller behov av kompetens avvikande med mer än 10% än det som var förväntat äger Block rätt/har Block skyldighet att ändra arvode även under löpande år. Ibland kan det behövas en längre period för att utreda vad månadsarvodet ska vara. I de fallen meddelar Block Kunden att månadsarvodet är väldigt lågt eller högt i relation till Blocks nedlagda timmar och tillsatt kompetens. Efter utredning äger Block rätt att tilläggsdebitera Kunden såsom för löpande räkning. Likaså äger kunden rätt att återfå månadsarvode om utredningen visar på minskade insatser från Block för att utföra det överenskomna uppdraget. 

Uppdragsbrev
Allt förtecknas i vårt uppdragsbrev med er. Där står även vem som har ansvar för vad i er redovisning och när saker ska vara utförda av respektive part.

Principer för förändring av månadsarvode
Ibland ökar eller minskar Kundens verksamhet. Exempel på sådana situationer kan vara att Kunden ökat/minskar sin omfattning av sin redovisning markant, att Kunden förvärvat en till fastighet eller en ytterligare verksamhet eller att Block utför mer tjänster än tidigare.
Varje ansvarig konsult hos Block har ansvar för uppföljning under året att bevaka om det sker en väsentlig förändring. Om så sker gör vi så snart vi kan en ny bedömning av vad ett nytt månadsarvode utifrån de nya förutsättningarna bör vara.
I normalfallet ändras arvodet bara en gång/år. Block gör utvärderingar som minst en gång i slutet av året och det nya arvodet börjar gälla vid varje års början. Har Kundens uppdrag inte ändrats så sker endast en mindre indexjustering. Detta till följd av våra lönejusteringar som enligt vårt kollektivavtal börjar gälla 1 januari och i normalfallet uppgår till mellan 2-3%.
Block gör utvärdering både utifrån Blocks nedlagda tid men även vilken typ av kompetens som behövts på uppdraget och vilka tekniska hjälpmedel som införskaffats som stöd för att utföra uppdraget. Antal verifikat och dess komplexitet samt graden av automatiserad redovisning är andra faktorer Block beaktar. Ibland kan Block tillfälligt tjäna mer eller förlora pengar på ett uppdrag. Över tid är Blocks ambition och tro att detta sätt att ta betalt är det mest rättvisa mot er som kund.

Avslut av uppdrag hos Block under löpande år
Väljer någon av parterna att avsluta uppdraget under pågående år äger Block rätt att fakturera Kunden såsom på löpande räkning för nedlagda timmar i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunden äger rätt att avräkna betalda månadsarvoden. En faktura ställs för nedlagda månader när Block tagit emot uppsägningen eller utfört densamma. Därefter debiteras uppdraget på löpande räkning månadsvis fram till överenskommet datum för överflyttning av redovisningsuppdraget till anvisad byrå eller person.

Har du fler fundering kring månadskund, kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med att vara månadskund. Skicka din e-postaderss nedan, så hör vi av oss.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.