Skip to main content

Covid-19:
Frågor och svar om regeringens olika stödpaket till företag.

1. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
Sänkta arbetsgivaravgifter (endast ålderspensionsavgiften, 10,21%, kommer behöva betalas) under fyra månader. Motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås genom en nedsättning av egenavgifterna.

Vilka regler gäller?
Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och omfattar den del av en månadslön som inte överskrider 25 000 kronor.

Hur mycket kan företaget spara?
Regeln innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

När gäller det?
Träder i kraft den 6 april och gäller för perioden 1 mars-30 juni.

Hur många av företagen i Ådalen berörs?
Alla

Hur gör man för att få del av stödet?
Fås via ordinarie arbetsgivardeklaration och innebär en lägre arbetsgivaravgift.

Läs mer på regeringens hemsida


2. Staten tar över kostnaden för anställdas sjuklöner.
Staten föreslås tillfälligt överta sjuklöneansvaret under april och maj 2020 från företagen. Sjuklön betalas alltså av staten och inte av företagen de första 14 sjukdagarna.

Vilka omfattas?
Alla egenföretagare som driver företag i aktiebolagsform omfattas av regeln. Egenföretagare som har F-skattsedel får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

När gäller reglerna?
Under april och maj månad 2020.
Även slopat krav på läkarintyg
Regeln innebär att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Det innebär att den som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Läs mer på regeringens hemsida

Hur många av företagen i Ådalen berörs?
Alla

Hur gör man för att få del av stödet?
Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren och arbetsgivaren ersätts via skattekontot. Så här är det viktigt att ni fyller i denna ruta korrekt.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

3. Tillfälligt slopat karensavdrag
Regeln innebär att riksdagen beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget. Detta innebär att sjukpenning ska betalas ut av staten från dag ett. 

Hur fungerar det?
Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även egenföretagare omfattas av regeln.

När börjar det gälla?
Beslut om tillfälligt slopat karensavdrag togs den 19 mars, kommer det att gälla från den 11 mars (retroaktivt) till och med den 31 maj 2020.

Hur många av företagen i Ådalen berörs?
Alla

Hur gör man för att få del av stödet?
Den anställde söker sitt stöd från försäkringskassan och får då ett bidrag med schablonen 700 kr/dag. 

Läs mer på regeringens hemsida

4. Korttidspermittering.
Regeringen vill införa ett nytt system för korttidspermittering) som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden.

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i djupa lågkonjunkturer eller som nu, vid situationer som inte har gått att förutse. Drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Hur mycket pengar kan företaget spara?
Reglerna är relativt krångliga nedan kan vi åskådliggöra ett exempel. 

Regeln innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Det finns även exempel där arbetstagaren arbetar 60 respektive 80%.

När börjar det nya systemet om korttidspermittering gälla?
De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, och kommer att gälla under 2020.

Vad gäller med avtal med de anställda?
Detta beror på om ditt företag är bunden av kollektivavtal eller ej. De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser så där måste du i vanlig ordning kalla facket till MBL-förhandling. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering, där finns en mall på tillväxtverkets hemsida som med fördel kan användas.

Hur får man del av stödet?
Tillväxtverket kommer administrera stödet och ansökan kan göras fr o m 7 april. 

Vilka gäller stödet?
Stödet gäller företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som beror på Covid-19. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Tydliga exempel här torde vara företag i turistnäringen, sällanköpshandel, eller sådana som är i tillverkningsindustri och inte får beställningar eller har svårt att få delar till sin tillverkning. 

Kort summerat omfattas företag som är i ekonomisk kris till följd av sjukdomsutbrottet. Tillväxtverket skriver även att företag som föreslagit utdelning i närtid eller efter utbrottet av sjukdomen mest troligt kommer nekas stödet. 

Läs mer på Tillväxtverket som har en väldigt stor ”Frågor och Svar” 

5. Statlig lånegaranti.
Regeringen uppmärksammar att det är svårt för företag som drabbats av ekonomiska svårigheter att få lån från bankerna och föreslår en företagsakut i form av en statlig lånegaranti.

Vad innebär det?
Den statliga företagsakuten tar 70 procent av risken (lånegaranti) på banklån upp till 75 miljoner (per företag). Lånegarantin ställs ut till bankerna. Företag kan alltså ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Vilka omfattas?
Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek.

Vad finns det för svårigheter?
Vi har en längre tid erfaret att företag i Ådalen rent generellt har svårt att få lån beviljade av banker trots genomarbetade budgetar och ställda säkerheter. Storbankerna verkar samtliga vara toppstyrda och hänvisar ofta till höga nyckeltal på exempelvis bolagets soliditet istället för att ta ställning till framtida kassaflöden. Det kommer att krävas ställda säkerheter även för dessa lån och i vissa fall kommer arbete med budgetar etc kosta mer än fördelen med att låna. 

Vi är dock positivt inställda till detta och hoppas att bankerna är beredda att låna vidare pengarna till landets företagare precis som lånegarantin är tänkt att fungera. 

Övrigt som är bra att känna till.
En fördel är att företaget får uppskov med räntan de första 12 månaderna. Låntagaren får som vanligt betala ränta till banken. Denna bestäms av banken och baseras på deras kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterar en stor del av lånet.

När börjar det gälla?
Riksgäldskontoret har fått i uppdrag av regeringen att förbereda så att garantiprogrammet omedelbart kan verkställas

Läs mer på regeringens hemsida 

6. Möjlighet till anstånd att skjuta upp skatteinbetalning.
För att stärka företagens likviditet har det beslutats om en möjlighet till uppskjuten inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms.

Vad innebär det?
Regeln innebär att företag kan söka anstånd hos Skatteverket för redovisningsperioder som infaller under januari – september 2020. Skatteverket får medge anstånd för maximalt tre månaders skatteinbetalningar (för företag som redovisar moms kvartalsvis får anstånd medges för maximalt en period) under som längst ett år. Moms som betalas årsvis från och med 27 december 2019 till 17 januari 2021 omfattas också av regeln. Enskild prövning görs av varje anståndsansökan.

Kostar det något att få anstånd?
En särskild anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet debiteras månadsvis och ska betalas samtidigt med anståndsbeloppet. Företaget måste också betala anståndsränta som just nu uppgår till 1,25%. Avdrag medges inte för kostnaderna.

Anstånd kommer inte beviljas företag som har större skatteskulder, missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa.

När börjar det gälla?
Reglerna trädde i kraft den 30 mars 2020 (8 april 2020 för moms som redovisas helårsvis) och kan tillämpas för respektive skatt retroaktivt. Det innebär att företag som betalat in skatt på sitt skattekonto under februari och mars för perioder från och med 1 januari 2020 kan få skatten återbetald.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

Vilka företag omfattas?
Alla

Vilka är fördelarna med stödet?
Detta är mindre krångligt än att låna pengar via lånegarantin utan här får du som företagare skjuta på upp till 3 månaders skatt upp till 1 år till en låg ränta. Vi är positiva till att företag söker detta anstånd.

Läs mer på regeringens hemsida

7. Rabatt på hyreskostnader för utsatta branscher
För företag inom branscher som sällanköpshandeln, hotell, restauranger och vissa andra verksamheter föreslås ett stöd som ska underlätta omförhandling av hyror. På så sätt kan de företag som har stora svårigheter på grund av virusutbrottet få möjlighet att förhandla med sin hyresvärd om en tillfällig hyressänkning.

Hur fungerar hyresrabatten?
Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. 

När börjar det gälla?
Stödet ska kunna sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april – 30 juni, 2020.

Hur gör jag som hyresvärd för att söka stödet?Stödet söks hos länsstyrelsen och fås i efterhand. 

Vad kan jag göra som hyresgäst för att ta del av stödet?
Det du behöver göra om du bedriver verksamhet i ovan omnämnda branscher är att förhandla med din hyresvärd för att få en hyressänkning. Många föreslår uppskov med betalning men på det sättet får ni inte del av stödet. 

Vad tror vi om detta stöd?
Vi tror att det kommer krävas att hyresgästen kan visa hyresvärden att de är i rejäl ekonomisk knipa för att kunna få till en lägre hyra. Om hyresvärden inte har en alternativ hyresgäst tvingas då denna gå med på en hyressänkning och då kan detta innebära en lättnad för hyresgästen. 

För hyresvärden kan det vara ett sätt att få in någon form av kostnadstäckning för lokalen som annars troligen står tom. 

Läs mer på regeringens hemsida 

8. Ändrade regler om periodiseringsfonder
Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare har en utökad möjlighet att få sänkt skatt för 2019 och förbättrad likviditet.

En avsättning till periodiseringsfond betyder att en del av beskattningen (vinsten) kan skjutas upp till senare år. Det ger dock möjlighet att kvitta vinst från 2019 mot potentiella framtida underskott eller för att jämna ut resultatet över åren. Beloppet måste återföras till beskattning senast efter sex år.

Vad innebär den tillfälliga regeln?
De nya reglerna innebär att 100 procent (istället för 30 procent) av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. På så sätt kan många företagare få tillbaka den preliminärskatt som de betalat under 2019.

För att få tillbaka den preliminärskatt som redan betalats in för 2019 behöver egenföretagaren lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Vilka omfattas?
Regeln berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Detta innebär alltså att reglerna för avsättning till periodiseringsfond och aktiebolag inte omfattas av denna regeländring. 

Här hjälper vi till i samband med er deklaration nu i vår. 

När gäller det?
Träder i kraft 7 april 2020 och tillämpas retroaktivt för år 2019. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

Läs mer på regeringens hemsida: